Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Datace v roce 2021.

Dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Neinvestiční dotace ve výši 455.110, 00 Kč pro Základní školu Bezměrov a Mateřskou školu Bezměrov

ÚZ 103533063= 386.843,48 Kč

ÚZ 103133063= 68.266,52 Kč 

 

Podpora domácího kompostování-obec Bezměrov

Dotace v roce 2020.

 

Obec Bezměrov získala dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí - 250 000,00 Kč.

V rámci dotačního titulu "Program péče o krajinu" (vytvoření okružních cest a výsadby stromů kolem jižní části Bezměrova).

Velkou zásluhu na zajištění dotace a výsadby má pan Miloslav Fekar .

Program péče o krajinu

 Program péče o krajinu

 

 

Dotace

Veřejně prospěšné práceVeřejně prospěšné práce (2015-2018)

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Popis projektu

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Dotace 2015

Obec Bezměrov dostala v roce 2015:

  • dle smlouvy č. 14206943 podporu ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie - ve výši 125.476,10 Kč. Podpora je určena výhradně na akci "Kulturní dům Bezměrov",na spolufinancování akce. Obci má být poskytnuta na tuto akci rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS115D222006818 a bude činit maximálně 2 133.093,70 Kč. Celkové výdaje na projekt činí 4 243 577,00 Kč.
  • V roce 2016 dotace navýšena dle dodatku č. 1 ke smlouvě 14206943 o částku celkem 257.843,70. O tuto částku byly sníženy náklady obce.
  • dle rozhodnutí č. 15257016-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků státního fondu životního prostřední ČR - prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) na akci "Komplexní krajinářské řešení katastru obce Bezměrov"

Celkové výdaje na projekt jsou  1 095 942,00 Kč. Podpora (dotace) z ERDF je 913 881,00 Kč, dotace SFŽP ČR je  53.757,00 Kč. Rozdíl mezi náklady a dotací je 128 304,00 Kč. Tuto částku uhradí obec z vlastních zdrojů.

Dotace MŽP ČR

Obec Bezměrov dostala v roce 2013 podporu ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP - "Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Bezměrov, Zlobice a Lutopecny" celkem částku 1 598 542,00 Kč.

Byl zakoupen nákladní automobil AVIA D120 s hákovým nosičem kontejnerů a 10 ks kontejnerů na bioodpad.

Obec zajišťuje rozvoz kontejnerů ve všech třech obcích a svoz shromážděného bioodpadu na kompostárny ve Zlobicích a Lutopecnách.

Svoz bioodpadu byl zahájen v podzimních měsících a setkal se s kladným ohlasem občanů, kopntejnery byly stoprocentně využity.

Neinvestiční účelová dotace pro SDH

Obec Bezměrov obdržela ze Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 22.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.
SDH Bezměrov využil této dotace k opravě hasičské stříkačky a vybavení jednotky novými zásahovými hadicemi.
Obec Bezměrov by touto cestou chtěla Zlínskému kraji za dotaci poděkovat.

Podpora Zlínského kraje na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF-12OT1/558

Podpora Zlínského kraje na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF-12OT1/558

15.6.2012

Zlínský kraj poskytl podporu na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF02-12OT1/558" ve výši 99.000,-- Kč.
Projekt byl realizován v měsíci dubnu 2012.
Zastupitelé obce Bezměrov jménem všech občanů děkují ZLÍNSKÉMU KRAJI za tuto podporu.

Podpora ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP dle smlouvy č. 121347704. Kompostárna - sběr a svoz bioodpadu.

16.1.2014

Obec obdržela dotaci 1.598.542,10, z toho z fondu EU 1.509.735,10 Kč a ze SR 88.806,99 Kč.

Investiční prostředky z dotace celkem 1.522.421,10 a vlastní prostředky ve výši 169.158,90 byly použity na zakoupení nákladního automobilu AVIA s držáky na kontejnery a 10 ks kontejnerů.

Neinvestiční část dotace 76.121,00 Kč byla použita na projekt a práce spojené s výběrovým řízením na dodavatele zakázky.

Kompostárna, sběr a svoz bioodpadu byla zřízena jako společný projekt obcí Lutopecny, Zlobice a Bezměrov.

Kompostárny se nachází na území Lutopecen a Zlobic. Bezměrov zajišťuje rozvoz a svoz kontejnerů ze všech tří obcí.

Kontejnery jsou 100 % využity.

Podpora - Projekt  CZ.1.04/2.1.00/03.00015

"Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti"